Blogg

Rätt beslut men dålig koll

Jag är helt övertygad att fullmäktige tog rätt beslut att flytta både kraftvärmeverket och avloppsreningsverket till Sobacken. Däremot är jag starkt kritisk till den katastrofalt dåliga ekonomiska kontrollen! Hur kan man plötsligt behöva 0,5 miljarder kronor (500 000 000:-)ytterligare till projektet!?

Borås behöver ett nytt avloppsreningsverk. Att flytta ut det utanför staden var nödvändigt. I och med det frigörs stora områden för bostäder på Gässlösa, mycket nära stadens centrala delar. Det samma gäller kraftvärmeverket. När avfallspannorna stängs, om några år, blir hela Getängen tillgängligt för bostadsändamål. Redan nu har intressentar lämnat in ansökningar för detaljplaneändring för bostadsbyggnation.

Att samlokalisera de båda anläggningarna har stora fördelar. Ett gemensamt skyddsavstånd gentemot annan bebyggelse. Samutnyttja personal och infrastruktur samt en till långa sträckor gemensam rördragning. Tack vare framdragning av vatten, avlopp, el och fjärrvärme görs det en möjlighet till etablera ett framtida industriområde norr om Sobacken.

Vi tog alltså enligt min mening ett klokt politiskt beslut i kommunfullmäktige. Kanske inte det billigaste alternativet om man ser varje etablering som en enskild investering. Men i ett större samanhang med bland annat framtida bostadsbyggnationer kommer det på sikt vara positivt för Borås utveckling och ge den återbetalning vi eftersträvar.

Men… Det är helt oacceptabelt med en så jättelik fördyring som nu aviseras. Här har naturligtvis företagsledningen och styrelsen ett stort ansvar. Och vad visste styrelsen. Jag har fått olika signaler om detta. Nu sätter kommunledningen till en grupp för att granska varför det blev som det blev. Vi hoppas att de snabbt kommer fram till ett resultat.

Under tiden måste naturligtvis företagsledningen se över vilka åtgärder man kan göra för att minimera underskottet. Det första är att avbryta satsningen på biogas/fordongas. Den har hittills gått med 150 miljoner kronor i förlust. Nu har bolaget även blivit även sin i särklass störst kund.