Blogg

Vad sa jag egentligen!

För er som inte lyssnade på mitt inledningsanförande till budgetdebatten kan ni läsa det här:

För några dagar sedan publicerades ett upprop av hundratals kvinnor där de vittnar om kränkningar och sexuella övergrepp inom politiken.

I sektor efter sektor i samhället är berättelserna i #Metoo-kampanjen desamma. Omfattningen är häpnadsväckande. Jag blir både bedrövad och illa berörd av det vi nu tar del av. Vi måsta få till en attitydförändring. Vi måste ta detta på största allvar. Vi har alla ett ansvar.

Det är bra att så många kvinnor nu vågar träda fram och berätta, men det räcker inte. Vi män måste också ta kraftfullt avstånd från respektlöst agerande.

Nu får det vara nog! Ingen kvinna ska behöva bli utsatt för kränkningar.

Det handlar om frihet.

 

Herr ordförande!

Det är högkonjunktur och många människor får det allt bättre, men det är inte högkonjunktur för alla. Tvärtom växer klyftorna mellan de som har jobb och de som står utanför, mellan de som levt länge i Borås och de som nyss kom hit, mellan våra olika bostadsområden och mellan stad och land.

Liberalernas uppdrag handlar om att reparera tryggheten, skapa möjligheter och försvara friheten. Så bygger vi broar över klyftorna.

Många som har flytt hit de senaste åren, har fortfarande inte släppts in på riktigt. Vi ser hur klyftorna växer mellan dem som har alla möjligheter, och dem som fastnat i utanförskap och hopplöshet. Det är politikens viktigaste uppgift att bygga broar över klyftorna.

Om Borås ska klara de utmaningar vi står inför – oavsett om det gäller klimatet eller skolresultaten, utanförskapet eller främlingsfientlighet – så måste vi ta tillvara och ge chanser till alla som bor i vår stad. Den som idag har minst frihet ska kunna känna framtidshopp igen.

Klyftorna sliter sönder vårt Borås, broarna håller ihop det.

 

Herr ordförande!

Liberalernas budget för 2018 tar sin utgångspunk från välfärdens kärna. Vi vägleds av tre små ord:

Bildning

Trygghet

Omsorg

De är för oss Liberaler tunga, värdeladdade och omfamnande ord som präglar vårt budgetförslag.

Tre ord som bygger broar över klyftor!

 

Herr ordförande!

Friheten att skapa eller förändra sitt liv börjar med kunskap. Bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildas förmåga att fatta egna självständiga beslut. Vi vill att alla ska kunna utvecklas och nå så långt det bara är möjligt. Vi har höga förväntningar på alla elever.

Men inget är viktigare än en bra start. Det ger alla större chanser att lyckas senare i livet och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Därför måste förskolan vara lättillgänglig för alla och ha ett lärande perspektiv.

Det behövs fler förskolor i Borås. Men Liberalerna efterlyser en större kreativitet när det gäller utbyggnaden av dessa. Låt någon annan är kommunen bygga, ombyggnad av äldre lokaler, samordna med bostäder, vård- och omsorgsboende eller varför inte på toppen av ett kontorshus i centrala Borås.

En bra förskola bygger broar över klyftor.

 

Herr ordförande!

Allt börjar i skolan. Liberalerna vill ha en skola där kunskapen står i fokus. En riktigt bra skola med arbetsro är grunden för att varenda unge ska få de kunskaper som behövs för att nå sina drömmar. Vi vill förstärka kvaliteten i skolan och skapa bättre förutsättningar för rektorers och lärares kompetens- och löneutveckling.

I Liberalernas Borås undervisas våra elever endast av behöriga lärare.

Fler elever ska klara gymnasiet, utan sänkta krav. Ett gymnasium med hög kvalitet ger elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Liberalerna vill stärka de redan idag mycket framgångsrika gymnasieutbildningarna i Borås. Liberalerna vill ha fler förstelärare och ge ett bättre stöd till elever med särskilda behov.

Kunskap bygger broar över klyftor!

 

Herr ordförande!

Borås brinner!

Den 23 november förra året ställde jag en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Den var: ”Hur många bilar ska få brinna i Borås?” Och vilka åtgärder kan kommunen göra för att motverka anlagda bilbränder. Svaret var att vi har en dialog med polisen.

Sedan dess har det brunnit bilar på Herrljungagatan, Skillingsgatan, Majorsgatan, Söderhöjdsgatan, Solvarvsgata, Våglängdsgatan, Hultasjögatan, Svanvägen, Våglängdsgatan igen, Solvarvsgatan igen, Björbobacken, Norrby Tvärgata, Jössagatan, Kapplandsgatan, Västra Nygatan, Dalbogatan och nu den 18 november ett stort antal bilar på Hansinggatan, Bodagatan och Våglängdsgatan.

Jag ställer samma fråga till kommunstyrelsens ordförande som jag gjorde för ett år sedan. Hur många bilar ska få brinna i Borås? Och som insändaren i Borås Tidning igår ”Hur kommer kommunstyrelsen skyndsamt att agera?”

 

Herr ordförande!

Skjutningar, droghandel och kriminalitet har under några år plågat vissa bostadsområden i Borås. Det är i första hand en polisiär fråga, men kommunens ansvar för det förebyggande arbetet behöver uppenbart utvecklas. Tills staten ser till att det finns tillräckligt antal poliser som kan jobba ute på fältet vill Liberalerna anställa kommunala trygghetsvakter för att upprätthålla ordningen och öka tryggheten ute på kommunens gator och torg.

Men det krävs även andra åtgärder. Det handlar om allt ifrån sysselsättning, utbildning, belysning, trygghetsvandringar och fritidsgårdar. Liberalerna förslår att stadsdelsråd inrättas på Norrby, Hässleholmen, Hulta och Sjöbo. Målet med stadsdelsråd är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället. Våra utsatta områden ska prioriteras.

Trygghet bygger broar över klyftor!

 

Herr ordförande!

Hederskulturen är komplex och visar sig på olika sätt. Alltifrån förbud för en ung flicka att umgås med vem hon vill till våld, hot, tvångs- och barnäktenskap. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan vara både rått, brutalt och kränkande. Hedersförtryck kan också gälla HBTQ-personer. Det är alltså inte bara en jämställdhetsfråga utan också en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. Borås Stad ska inte acceptera hedersrelaterat våld och förtryck, lika lite som vi accepterar annat våld och förtryck.

Att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck bygger broar över klyftor

 

Herr ordförande!

God omsorg är en rättighet för alla som behöver den, oavsett ekonomi. Omsorgen ska präglas av valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet. Den enskildes makt över vardagen måste stärkas.

Liberalerna är ett parti som värnar individens frihet och sociala välfärd. Kommunens uppgift är att underlätta social rörlighet så att individen kan ta sig dit den vill. Vår uppfattning är klar – det går att kombinera valfrihet med höga ambitioner i välfärden. Välfärden blir bättre för alla genom att vi ger människor ett större inflytande över välfärdstjänsterna.

Valfrihet bygger broar över klyftor!

 

Herr ordförande!

Dagens äldre, och kanske särskilt morgondagens, kommer att vara friskare betydligt längre upp i åren och omsorgen kommer att behöva erbjuda andra slags lösningar än dem som finns idag. Bland annat ser vi behov av olika boendeformer – men också av ett synsätt som fokuserar mer på vad den äldre kan istället för på vilka svårigheter som finns.

För att Borås stad skall vara en attraktiv arbetsgivare för personal på vård- och omsorgsboenden och inom hemtjänsten bör villkoren förändras. Den personalomsättning och de sjukskrivningstal som varit de senaste åren måste brytas. Vi Liberaler är övertygade om att när personalen trivs och känner ett större inflytande över sin arbetssituation så genererar det en högre kvalitet.

Vi vill att en utredning tillsätts för att utvärdera det planeringsverktyg kommunen använder inom äldreomsorgen och sociala omsorgen samt effekten av att införa rätten till heltid och borttagandet av delade turer.

En trygg ålderdom bygger broar över klyftor.

 

Herr ordförande!

Liberalerna har länge pratat om ”Det glömda Sverige”. Det handlar om de människor som är mest utsatta i samhället, det vill säga personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, barn som far illa, personer som hamnat i ett missbruk, hemlösa med flera.

Borås ska vara en tillgänglig kommun för alla invånare. Funktionsnedsatta personer har rätt till den offentliga välfärden på samma sätt som övriga invånare. De ska ha en så stor individuell frihet som möjligt. Därför är det mycket viktigt att lagen om valfrihet även omfattar denna grupp.

Rätten till personlig assistans är under diskussion och riskerar att urholkas genom hårdare krav. Det är av stor vikt att Borås Stad fullgör sina skyldigheter och inte försämrar för de mest utsatta i vårt samhälle.

En god omsorg för våra mest behövande medborgare bygger broar över klyftor

 

Herr ordförande!

Med Liberalernas budget för 2018 bygger vi broar över klyftor.

 

Jag yrkar bifall till Liberalernas tilläggsyrkande och i förekommande fall bifall till övriga allianspartiers förslag enligt inlämnad lista.